เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (e-bidding)
       โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       เลขที่ 2/2562
       การซื้อโครงการซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2
       (มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2
       (มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ประจำปีงบประมาณ 2562
เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ประจำปีงบประมาณ 2562
เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       เลขที่ 1/2562 การซื้ออาหารกลางวันนักเรียน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
       (อาหารกลางวันนักเรียน)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       อาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 84 รายการ
เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ประจำปีงบประมาณ 2561
เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       เลขที่ 1/2561 การซื้ออาหารกลางวันนักเรียน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
       ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีเกินแสน)
       วัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ และวัสดุการศึกษา จำนวน 29 รายการ
       รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 52 รายการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
       และวัสดุการศึกษา จำนวน 29 รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 รายการ
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
       (อาหารกลางวันนักเรียน)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
       (หนังสือเรียน)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน (ประเภทผลไม้) จำนวน 21 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน (ประเภทผักสด) จำนวน 213 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน (ประเภทของแห้ง) จำนวน 156 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน (ประเภทไก่สด) จำนวน 23 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน (ประเภทหมูสด) จำนวน 44 รายการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวัน
       (ประเภทผักสด) จำนวน 213 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวัน
       (ประเภทไก่สด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวัน
       (ประเภทผลไม้) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวัน
       (ประเภทหมูสด) จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวัน
       (ประเภทของแห้ง) จำนวน 156 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
       การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC ในศตวรรษที่ 21
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ
       และวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 รายการ     
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานทางศิลปะในโครงการ
       (บางแสนสร้างศิลป์ ประจำปี 2561) ณ เทศบาลเมืองแสนสุข
ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานทางศิลปะในโครงการ
       (บางแสนสร้างศิลป์ ประจำปี 2561) ณ เทศบาลเมืองแสนสุข
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีไม่เกินแสน) จำนวน 37 รายการ
       วัสดุการงานและอาชีพ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน (ประเภทขนมไทย) จำนวน 37 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน (ประเภทขนมแห้ง) จำนวน 19 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน (ประเภทผักสด) จำนวน 261 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน (ประเภทของแห้ง) จำนวน 216 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน (ประเภทไก่สด) จำนวน 41 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน (ประเภทหมูสด) จำนวน 50 รายการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน
       (ประเภทขนมแห้ง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน
       (ประเภทผักสด) จำนวน 261 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน
       (ประเภทของแห้ง) จำนวน 216 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน
       (ประเภทไก่สด) จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน
       (ประเภทหมูสด) จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน
       (ประเภทขนมไทย) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง วัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ วัสดุการศึกษา จำนวน 27 รายการ
       รวมจำนวนทั้งสิ้น 42 รายการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการและวัสดุการศึกษา
       จำนวน 27 รายการ รวมจำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง SAR
     1. มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตราฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ
         ภายในสถานศึกษา
     2. กำหนดเป้าหมายตามมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษา
     3. รายงานการประเมินตนเองเรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา จำนวน 86 รายการ