นางอมรรัตน์  ชัยขรรค์เมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 
 
 
 
 

บริการบุคลากร
 


ปฏิทินปฎิบัติงาน
 

Link หน่วยงานอื่นๆ
 
 
เทศบาลแหลมฉบัง1
เทศบาลแหลมฉบัง3
 
 
 
 
ผู้เข้าชม
hit counter
 


 


          1. ชื่อผลงาน    การจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
                               ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
                                                                     ของ
                                                           นางสมพร ช่างหล่อ

                                                              Download (.doc)

 
          2. ชื่อผลงาน    ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
                                                                     ของ
                                                           นางมลฤดี พูนสุขทรัพย์

                                                              Download (.doc)
 
          3. ชื่อผลงาน    ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                                                                     ของ
                                                           นางกิจจา กลิ่นจันทร์

                                                              Download (.PDF)
 
         4. ชื่อผลงาน    การพัฒนาชุดการฝึกทักษะ เรื่อง ทักษะภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                                                                     ของ
                                                             นางธีรดา คองคุ้ม์

                                                              Download (.PDF)
 
         5. ชื่อผลงาน    การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
                              ด้วยชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
                                                                     ของ
                                                           นางสาวพรรณี แซ่เล้า

                                                              Download (.doc)
 
         6. ชื่อผลงาน    การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เกษตรตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9
                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                                                                     ของ
                                                             นายอิทธิรัตน์ สีใส

                                                              Download (.PDF)
 
         7. ชื่อผลงาน    การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
                              สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
                                                                     ของ
                                                             นางอมรรัตน์ อวยพร

                                                              Download (.PDF)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
Laemchabang 2 Municipality (Foundation Tailong - Cheng Phonprapha) School

เลขที่ 58/3 หมู่ 9 ถนนเมืองใหม่เหนือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3840-0832 โทรสาร 0-3840-0832 หรือFacebook