บริการบุคลากร
 


ปฏิทินปฎิบัติงาน


Link หน่วยงานอื่นๆ
 
 
เทศบาลแหลมฉบัง1
เทศบาลแหลมฉบัง3
 
 
 
 
 
 
 
 
     หน้าหลัก     สถานที่ตั้งโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)         ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
         ที่ตั้ง   อยู่เลขที่ 58/3 หมู่ 9 ถนนเมืองใหม่เหนือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
         รหัสไปรษณีย์ 20230
         โทรศัพท์ 0-3840-0832 โทรสาร 0-3840-0832
         สังกัด เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


         อาคารเรียน และสถานที่สำคัญ
              อาคารเรียน 1 อาคาร ไต้ล้ง - เช็ง พรประภา มี 3 ชั้น 27 ห้องเรียน สร้างปี 2540 ตึกเรียน ชั้นอนุบาลศึกษา
                            ชั้นเรียน 3 ห้องเรียนทั่วไป
                            ชั้นเรียน 2 ห้องจริยธรรม
                            ชั้นเรียน 1 ห้อง Sound Lab, ห้องวิชาการ, ห้องพยาบาล

              อาคารเรียน 2 อาคาร ทวีปัญญา มี 3 ชั้น 18 ห้องเรียน สร้างปี 2547 ตึกเรียน ชั้นประถมศึกษา
                            ชั้นเรียน 3 ศูนย์การเรียนรู้จริยธรรม, ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย, ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์,
                                            ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
                            ชั้นเรียน 2 ห้องสมุด,ห้องการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning, ห้องคอมพิวเตอร์,
                                            ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ห้องพักครู
                            ชั้นเรียน 1 เวทีการแสดง ฯลฯ, โรงอาหาร

              อาคารเรียน 3 อาคาร พัฒนาศาสตร์ มี 3 ชั้น 15 ห้องเรียน สร้างปี 2549 ตึกเรียน ชั้นประถมศึกษา
                                          ชั้นเรียน 2 ห้อง Sound Lab, ห้องพักครู
                                          ชั้นเรียน 1 ห้องคอมพิวเตอร์, ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ห้อง Sound Lab,
                                                          ห้องจริยธรรมพัฒนาผู้เรียน, ห้องพักครู

              อาคารเรียน 4 อาคาร กันยา ณ ธรรม มี 4 ชั้น 18 ห้องเรียน สร้างปี 2552 ตึกเรียน ชั้นประถมศึกษา
                            ชั้นเรียน 4 ห้องเรียนทั่วไป
                            ชั้นเรียน 3 ห้องเรียนทั่วไป
                            ชั้นเรียน 2 ห้องเรียนทั่วไป
                            ชั้นเรียน 1 ห้องเรียนทั่วไป

              อาคารเรียน 5 นาฏดนตรี 2 ชั้น สร้างปี 2551 ชั้นเรียน 2 ห้องเรียนดนตรี - นาฎศิลป์
                            ชั้นเรียน 1 โถง

              อาคาร เปี่ยมสุข (สนามเด็กเล่นอนุบาล)
              อาคาร สานสัมพันธ์ ท.2 มี 2 ชั้น สร้างปี 2550 ชั้นเรียน 2 ห้องประชุมใหญ่
                            ชั้นเรียน 1 ห้องธุรการ/ห้องประชาสัมพันธ์/ห้องผู้อำนวยการ

              อาคาร ศูนย์ฝึกอาชีพ สร้างปี 2541 ห้องเรียนเกี่ยวกับงานประดิษฐิ์ต่างๆ ฯลฯ


สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน

อพระธรรมรักษ์ปรีดา (หอพระพุทธชินราช) พระพุทธชินราชได้เริ่มหล่อขึ้นในสมัย
นายปรีดา สรรพบรุษได้เป็นประธานกรรมการศึกษาได้ฤกษเททองหล่อพระพุทธรูป

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2548  เวลา 13.19 น ณ วัดแหลมทอง โดยมีพระอาจารย์ ธีรเวทตย์ ปุญญมโน
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2549  ได้ทำพิธีพุทธาภิเษก และเบิกพระเนตร  

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวแหลมฉบัง หอพระ ธรรมรักษ์ปรีดา สร้างขึ้น  พ.ศ.2548โดยช่างฝีมือช่างสิริพรพระ
ชาวจังหวัดเพชรบุรี   และออกแบบ โดยอาจารย์ ทวีเวทตย์ ปุญญมโน วัดแหลมทอง จังหวัดชลบุรีโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
Laemchabang 2 Municipality (Foundation Tailong - Cheng Phonprapha) School

เลขที่ 58/3 หมู่ 9 ถนนเมืองใหม่เหนือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3840-0832 โทรสาร 0-3840-0832 หรือFacebook