บริการบุคลากร
 


ปฏิทินปฎิบัติงาน


Link หน่วยงานอื่นๆ
 
 
เทศบาลแหลมฉบัง1
เทศบาลแหลมฉบัง3
 
 
 
 
 
 
 
 

      หน้าหลัก      ตราประจำโรงเรียน


ตราประจำโรงเรียน            ตราประจำโรงเรียน

1. เรือ

หมายถึง

เป็นเมืองท่าเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ
2. ปล่องไฟ

หมายถึง

เป็นเมืองอุตสาหกรรม
3. ภูเขา

หมายถึง

ที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
4. ดวงอาทิตย์

หมายถึง

ความรุ่งโรจน์

            สีประจำโรงเรียน

                        แดง หมายถึง ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                        ขาว หมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม


            คำขวัญโรงเรียน

                        วินัยดี กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน


            อุดมการณ์

                        เก่ง ดี มีความสุข


            ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                        ต้นหางนกยูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
Laemchabang 2 Municipality (Foundation Tailong - Cheng Phonprapha) School

เลขที่ 58/3 หมู่ 9 ถนนเมืองใหม่เหนือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3840-0832 โทรสาร 0-3840-0832 หรือFacebook