บริการบุคลากร
 


ปฏิทินปฎิบัติงาน


Link หน่วยงานอื่นๆ
 
 
เทศบาลแหลมฉบัง1
เทศบาลแหลมฉบัง3
 
 
 
 
 
 
 

      หน้าหลัก     สื่อแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา

          เนื้อที่ 21,000 ตารางเมตร
          พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร 4,014.52 ตารางเมตร
          พื้นที่สนาม/นันทนาการ 3,750 ตารางเมตร
          จำนวนอาคารเรียนถาวร 6 หลัง
          จำนวนอาคารชั่วคราว 2 หลัง
          จำนวนสนามกีฬา 2 สนาม ได้แก่ ฟุตบอล และบาสเก็ตบอล
          จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 71 ห้อง
          จำนวนห้องประกอบ
                    ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 64.00 ตารางเมตร
                    ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 68.00 ตารางเมตร
                    ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ 2 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 234 ตารางเมตร
                    ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 64.00 ตารางเมตร
                    ห้องพยาบาล 1 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 32 ตารางเมตร
                    ห้องสมุด 1 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 128.00 ตารางเมตร
                    ห้องอื่นๆ ประกอบด้วย 
                              - ห้องหมอภาษา 1 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 64.00 ตารางเมตร
                              - ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 64.00 ตารางเมตร
                              - ห้องศิลปะ 1 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 64.00 ตารางเมตร
                              - ห้องสื่อการสอน 1 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 64.00 ตารางเมตร
                              - ห้องประกันคุณภาพการศึกษา 1 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 64.00 ตารางเมตร
                              - ห้องวิชาการ 1 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 64.00 ตารางเมตร
                              - ห้องสหกรณ์ 1 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 64.00 ตารางเมตร
                              - ห้องพัสดุ 1 ห้อง เฉลี่ยคิดเป็น 64.00 ตารางเมตร

          ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก
                    จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 104 เครื่อง
                    ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 80 เครื่อง
                    ใช้ในงานบริหาร จำนวน 24 เครื่อง
                    เล่น internet ได้ 80 เครื่อง 
          จำนวนเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง
          จำนวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี 17 เครื่อง
          จำนวนเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง
          จำนวนโทรทัศน์ 17 เครื่อง
          จำนวนวิทยุ 20 เครื่อง
          ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้
                    จำนวนหนังสือในห้องสมุด 22,000 เล่ม
                    หนังสือในห้องสมุดสืบค้นด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ PLS
                    มีแหล่งข้อมูลที่สืบค้นทาง internet ได้ 80 เครื่อง 
                    คิดสัดส่วนจำนวนนักเรียน : เครื่อง = 22 คน : 1 เครื่อง

          แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
สถิติการใช้
จำนวนครั้ง/ปี
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
สถิติการใช้
จำนวนครั้ง/ปี

1. ห้องคอมพิวเตอร์
2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
3. ห้อง E-Learning
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
6. ห้อง IT
7. ห้องดนตรี-นาฏศิลป์
8. ศูนย์ฝึกอาชีพ
9. ศูนย์พัฒนศิลป์
10. ซุ้มภาษาไทย
11. ซุ้มคณิตศาสตร์
12. ซุ้มวิทยาศาสตร์
13. ซุ้มภาษาอังกฤษ
14. ซุ้มสังคมศึกษา
15. โรงอาหาร
16. สหกรณ์โรงเรียน
17. ธนาคารขยะรีไซเคิล
18. สนามเด็กเล่น
19. สนามกีฬา
20. คลินิคหมอภาษา
21. ห้องพยาบาล
22. ป้ายนิเทศใต้ต้นหางนกยูง
23. ป้ายนิเทศใต้ต้นพญาสัตบรรณ
24. ห้องพลศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

1. วัดแหลมทอง
2. วัดแหลมฉบัง
3. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
4. บริษัทไทยออยล์ จำกัด
5. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
6. มหาวิทยาลัยบูรพา
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
9. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช)
10. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
      เขาหมาจอ
10.มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
     โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
     (อพวช) ณ ไบเทคบางนา

ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

 


โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
Laemchabang 2 Municipality (Foundation Tailong - Cheng Phonprapha) School

เลขที่ 58/3 หมู่ 9 ถนนเมืองใหม่เหนือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3840-0832 โทรสาร 0-3840-0832 หรือFacebook